Wat is een algemene vergadering en waartoe dient ze?

In de categorie: Administratief beheer

De algemene vergadering (AV) is het hoogste orgaan binnen de vereniging van mede-eigenaars. Hier worden zo goed als alle beslissingen genomen (uitgezonderd deze waartoe de syndicus geen mandaat behoeft of wanneer omwille van hoogdringendheid er geen tijd was om een bijzondere vergadering samen te roepen), wordt jaarlijks de financiële toestand besproken, wordt over de décharge gestemd.

De AV is in feite de wetgevende macht van de VME, de syndicus als gemandateerde (lasthebber) van de VME de uitvoerende macht. Zij wordt door de syndicus éénmaal per jaar samen geroepen. De periode/dag staan meestal in de statuten beschreven. Indien gewenst kan de algemene vergadering met de benodigde meerderheid zelf de periode, dag, uur wijzigen of vastleggen. Ook de modaliteiten (wijze van oproeping, vrije dagen die bij het versturen van de oproeping tussen de postdatum en datum AV moeten liggen,...) worden in het reglement van mede-eigendom bepaald.