Wat is de rol van de Raad van Mede-eigendom?

In de categorie: Administratief beheer

In veel gevallen wordt er naast de syndicus een raad van mede-eigendom aangesteld. De samenstelling kan uit 1 mede-eigenaar (kleinere gebouwen) of kan uit meerdere (grote gebouwen) mede-eigenaars bestaan. De taak van een raad wordt in de wet omschreven als: ”de syndicus bijstaan en toezicht houden op zijn beheer”.

Een raad van mede-eigendom heeft wettelijk geen enkele autonome beslissingsbevoegdheid! Zij kan alleen voor wel omschreven doeleinden of voor een beperkte duur de bevoegdheid van de algemene vergadering krijgen om handelingen te stellen. De syndicus blijft als enige aansprakelijk voor zijn beheer.