Moet er een éénmalig oriënterend bodemonderzoek gebeuren in ons appartementsgebouw?

In de categorie: Technisch beheer

Krachtens het bodemdecreeet dient er inderdaad tegen 31 december 2014, in een aantal appartementsgebouwen, een éénmalig oriënterend bodemonderzoek te worden uitgevoerd. Dit is met name het geval indien, voor de oprichting van de mede-eigendom, op het perceel een risico-inrichting was gevestigd (bv. een pompstation ...). Ook als er in de mede-eigendom zelf een risico-inrichting was gevestigd (bv. een mazouttank van meer dan 20.000 liter), is een dergelijk onderzoek verplicht.
Het onderzoek dient te gebeuren, door een erkend bodemsaneringsdeskundige, op initiatief van de syndicus en normaliter (*) op kosten van de vereniging van mede-eigenaars.
(*): Sommige steden en gemeenten nemen zelf ook initiatieven om dit in kaart te brengen en gelasten, op hun kosten, een studiebureau om bepaalde sites te onderzoeken.
Een oriënterend bodemonderzoek is een eerste steekproefgewijs onderzoek en heeft tot doel na te gaan of er op een perceel bodemverontreiniging aanwezig is. Zo ja, zal men moeten overgaan tot het opmaken van een uitvoeriger beschrijvend bodemonderzoek.
Is er in het gebouw nog steeds een risico-inrichting gevestigd, dan moet periodiek een oriënterend bodemonderzoek worden opgemaakt. Afhankelijk van het tijdstip waarop de exploitatie van de risico-inrichting werd aangevat, is dit om de 10 of om de 20 jaar.